Skip links

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel Alesa s. r. o. se sídlem Koprivnická 9/D Bratislava – městská část  Dúbravka, 841 02, IČO: 48220663, jako provozovatel webového sídla https://alesa.sk/ (dále jen „provozovatel“), přijal k zajištění ochrany práv dotčených osob přiměřené technické a organizační opatření, která deklarují zákonné zpracování osobních údajů. Provozovatel dále zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoli otázek ze strany dotčené osoby, jakož i jiných osob.

Jednotlivé informace se může dotčená osoba dozvědět i e-mailem: solarova@alesa.sk, osobně na adrese Koprivnická 9/D Bratislava – městská část Dúbravka, 841 02, nebo na webovém sídle provozovatele: https://alesa.sk/ochrana-osobnich-udaju/

Níže uvádíme informace o zpracování a ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobníchh údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona SR č. 18/2018 Z. z., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen: „zákon o ochraně osobních údajů“).

1. Provozovatel

Alesa s. r. o.

Koprivnická 9/D Bratislava – městská část Dúbravka, 841 02

IČO: 48220663

Vaše údaje zpracováváme pro vlastní účely jako Provozovatel. To znamená, že my stanovujeme účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

2. Seznam našich zprostředkovatelů a příjemců, kteří zpracovávají vaše osobní údaje

Při navštívení našeho webového sídla https://alesa.sk/, vaše údaje zpracovává i další subjekt, který se nachází v postavení zprostředkovatele nebo příjemce:

SubjektTyp služby
MeetTheExpert, s. r. o., Wolkrova 4, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, IČ: 46533729  

Alesa Solutions, s.r.o., Litevská 1174/8, 100 00 Praha, IČ: 07051930  
D&M Accounting s.r.o., Solná cesta 378 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 27741052  

Datacon a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČ: 35757388  
Alfapro spol. s r.o., Znievska 19, 851 06 Bratislava, IČ: 36659363
dodávateľ technológií a cloudových služieb

sprostredkovateľ  služieb v Českej republike
účtovnícke činnosti


účtovnícke činnosti
IT služby

3. Účel zpracování osobních údajů

Jménem Alesa s. r. o., jako provozovatele, získáváme od vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme k poskytnutí plnohodnotné služby Virtuální poradce Philips – při poskytování klientské a produktové podpory. Účely zpracování osobních údajů při jednotlivých procesních krocích jsou:

• Při komunikaci s klienty telefonicky, osobně, formou elektronické/listové pošty nebo prostřednictvím online kontaktního formuláře, zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR – oprávněného zájmu za účelem reakce na vámi podanou poptávku/podnět nebo otázku ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy je nezbytné verifikovat relevanci požadavku, nebo vás případně následně kontaktovat jako dotčenou osobu.

• V případě projevení zájmu o naše služby, při vytváření objednávky služeb telefonicky, osobně, formou elektronické/listové pošty, zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR – kde je zpracování údajů nezbytné pro učinění potřebných opatření dle vašich požadavků jako objednatele před uzavřením a potvrzením objednávky, čili během procesu předsmluvního vztahu – např. identifikace klienta během vytváření, definování nebo úpravy objednávky, určení nebo změna adresy a času dodání, případně doplnění jiných potřebných údajů k uzavření objednávky.

• Po potvrzení objednávky, tedy po vzniku smluvního vztahu mezi provozovatelem Alesa s. r. o. a vámi, dotčenou osobou, objednatelem / klientem, při potřebné kooperativní komunikaci s klientem, při informování o změnách stavu objednávky, při finálním osobním doručování nebo při přípravě a vystavování daňového dokladu (faktury) zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR – kde je zpracování údajů nezbytné pro naplnění smluvního vztahu, jehož smluvní stranou jste vy jako dotčená osoba, klient.

• Prostřednictvím webového sídla společnosti Alesa s. . r. o. máte možnost přihlásit svou e-mailovou adresu jako odběratel produktových novinek – newsletterů zasílaných společností zajišťující prodej produktů značky Philips, kde je poskytování osobních údajů za účelem odběru novinek třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR – na základě uděleného souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání aktuálních novinek formou newsletterů na poskytnutou e-mailovou adresu.

4. Seznam zpracovávaných osobních údajů

  • Údaje potřebné pro odeslání zprávy prostřednictvím online kontaktního  formuláře:

 – Jméno a příjmení

 – Adresa elektronické pošty

 – Telefonní číslo

  • Potřebné pro realizaci objednávky

– Jméno a příjmení

– Adresa elektronické pošty

– Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky

– Telefonní číslo

• Fakturační údaje

– Jméno a příjmení

Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky

– Číslo účtu / IBAN

• Kontaktní údaje v případě doručování zásilky

– Jméno a příjmení

– Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky

– Telefonní číslo – pro potřeby potvrzení data, času a místa doručení, nebo v případě vykonání změny objednávky

– Adresa elektronické pošty – pro potřeby zaslání elektronického potvrzení objednávky a změnu stavu  objednávky, současně jako nouzový komunikační prostředek pokud zákazní není dostupný na uvedeném telefonním čísle

5. Doba zpracování a uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jsme zpracovali, nebo zpracováváme ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR – v rámci plnění závazků provozovatele Alesa s. r. o. vůči objednatelům a klientům, dále zpracováváme za účelem splnění našich zákonných povinností na úseku daní a účetnictví, které nám vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. uchovávání jednotlivých účetních záznamů vašich potvrzených objednávek a fakturace pro účely doručení vybraného zboží na vaši kontaktní adresu ve smyslu zákona č. 431/2002 Z. z., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro případy prokázání splnění daňových povinností ve smyslu daňových právních předpisů zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z., o správě daní apod.), musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V každém případě se ale řídíme zásadou minimalizace uchovávání osobních údajů ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR, a proto budou vaše osobní údaje, které nepodléhají archivaci podle zvláštních právních předpisů, vymazány nebo anonymizovány.

Osobní údaje zpracovávané ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR – na základě oprávněného zájmu, které byly získány při reakci na vámi podanou poptávku/podnět nebo otázku ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy bylo nezbytné verifikovat relevanci požadavku, nebo realizovat případný následný kontakt klienta/dotčené osoby, po vyřízení neboli následně postoupené do předsmluvního nebo smluvního vztahu, jsou neprodleně vymazány.

Jako Provozovatel zajistíme výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co:

– byly ukončeny všechny smluvní vztahy mezi vámi a Provozovatelem; a/nebo

– zanikly všechny vaše závazky vůči Provozovateli; a/nebo

– byly vyřízeny veškeré vaše reklamace a žádosti; a/nebo

– byla vypořádána všechna další práva a povinnosti mezi vámi a Provozovatelem; a/nebo

– byly naplněny všechny účely zpracování stanovené právními předpisy nebo účely zpracování, ke kterým jste nám dali souhlas, pokud zpracování probíhalo na základě souhlasu dotčené osoby; a/nebo

– uplynula lhůta, na kterou byl souhlas udělen, nebo dotčená osoba svůj souhlas odvolala; a/nebo

– bylo vyhověno žádosti dotčené osoby o výmaz osobních údajů a byl naplněn některý z důvodů odůvodňujících vyhovění této žádosti; a/nebo

– nastala rozhodná právní skutečnost pro skončení účelu zpracování a zároveň uplynula i ochranná retenční lhůta vymezená s ohledem na princip minimalizace doby uchovávání osobních údajů;

– a současně netrvá oprávněný zájem Provozovatele, zanikly všechny povinnosti Provozovatele stanovené obecně závaznými právními předpisy, které vyžadují uchovávání osobních údajů dotčené osoby (zejména pro účely archivace, výkonu daňové kontroly apod.), nebo které by bez jejich uchování nebylo možné splnit.

Jakékoli náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracováváme pro žádný námi vymezený účel. Pokud je to možné, informujeme dotčenou osobu, které náhodně získané osobní údaje patří, o jejich náhodném získání a podle povahy případu jí poskytneme potřebnou součinnost vedoucí k obnovení kontroly nad jejími osobními údaji. Ihned po těchto nezbytných úkonech směřujících k vyřešení situace veškeré náhodně získané osobní údaje neprodleně bezpečným způsobem zlikvidujeme.

V případě zájmu o další informace o konkrétní době uchovávání vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našem webovém sídle.

6. Zveřejnění údajů

Provozovatel získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

7. Přeshraniční přenos osobních údajů

Při navštívení našeho webového sídla https://alesa.sk/, vaše údaje zpracovává i další subjekt, který se nachází v postavení zprostředkovatele nebo příjemce a působí v jiní zemi než Slovenská republika. Seznam těchto subjektů je uveden v bodě 2 nebo se řídí konkrétní smlouvou pro danou poskytovanou službu.

8. Práva a povinnosti dotčené osoby

  • Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.
  • Zákazník se zavazuje, že v případě změny své údaje zaktualizuje, a to nejpozději před uskutečněním první objednávky následující po vzniku změny.
  • Zákazník se zavazuje, že poskytne-li osobní údaje třetí osoby (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotčená osoba je obeznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedené na této stránce.
  • Jako náš klient a dotčená osoba máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete:
  • osobně na kontaktním místě Provozovatele Koprivnická 9/D Bratislava –městská část Dúbravka, 841 02;
  • Prostřednictvím elektronické pošty: solarova@alesa.sk;
  • Písemně na adrese Provozovatele: Alesa s. r. o., Koprivnická 9/D Bratislava – městská část Dúbravka, 841 02

Budeme se vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy vám však odpovíme nejpozději do 30 dnů od obdržení vaší žádosti. Platné právní předpisy a Nařízení GDPR, resp. Zákon, vám zajišťují zejména:

Právo na přístup – Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 Nařízení, resp. § 21 Zákona. V případě, že o vás získáváme velké množství údajů, můžeme od vás požadovat, abyste specifikovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu – K tomu, abychom o vás neustále zpracovávali jen aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám jejich změnu sdělili co nejdříve, jakmile nastane. V případě, že o vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz – Pokud budou naplněny podmínky článku 14 Nařízení, resp. § 23 Zákona, můžete požadovat výmaz vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat například tehdy, pokud jste odvolali váš souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ jejich zpracování, nebo v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, nebo minul účel, pro který jsme vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, pokud jsou potřebné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování – Pokud budou naplněny podmínky článku 18 Nařízení, resp. § 24 Zákona, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například během doby, kdy máte námitky ke správnosti zpracovávaných údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezeno během toho, než uplatníte vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na přenosnost – Je-li zpracování založeno na vašem souhlasu nebo vykonáváno za účelem plnění smlouvy uzavřené s vámi a zároveň prováděno aizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet vaše osobní údaje, které jsme od vás získali, v běžně používaném strojově čitelném formátu. Budete-li o to mít zájem a bude-li to technicky možné, vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému provozovateli. Toto právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané kvůli plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo namítat vůči zpracování – Pokud zpracováváme vaše osobní údaje kvůli  plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování vykonáváno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést vůči takovému zpracování námitku. Na základě vaší námitky omezíme zpracování osobních údajů a pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a vaše osobní údaje smažeme. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost – Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením, resp. Zákonem, máte právo podat stížnost na jeden z příslušných orgánů dozoru, zejména v členském státě vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo v místě údajného porušení. Pro území Slovenské republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolat souhlas – Je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud se kdykoli později rozhodnete, že máte zájem opětovně od nás dostávat obchodní a marketingové nabídky o našich produktech a službách, svůj odvolaný souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoli znovu udělit, a to prostřednictvím kterékoli výše uvedené formy kontaktu.

9. Kontaktní údaje Úřadu a odpovědné osoby

Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky

Adresa:

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Podatelna:

pondělí – čtvrtek: 8:00–15:00

pátek: 8:00–14:00

Telefonické konzultace v oblasti ochrany osobních údajů

Úterý a čtvrtek od 8:00 do 12:00,  tel.: +421 2 323 132 20

Sekretariát předsedy úřadu, tel.: +421 2 323 132 11

Sekretariát úřadu, tel.:  +421 2 323 132 14      

Fax: +421 2 323 132 34

Mluvčí:

mobil: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail:

a) obecný: statny.dozor@pdp.gov.sk

b) pro poskytování informací dle zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

d) k podávání žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 211/2000 Z. z., o svobodném přístupu k informacím, využijte on-line formulář

e) e-mailová adresa, jejímž prostřednictvím vám bude Úřad poskytovat poradenství v oblasti ochrany osobních údajů. Je určena pro děti, mládež, studenty, učitele, rodiče, kteří mají podezření, že jejich osobní údaje byly zneužity: ochrana@pdp.gov.sk

Vzor návrhu na zahájení řízení o ochraně osobních údajů můžete najít na webovém sídle Úřadu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

10. Zabezpečení webového sídla

Webové sídlo https://alesa.sk/ používá při jakémkoli připojení uživatele a přenosu jakýchkoli údajů šifrované připojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k přenášeným údajům během jejich přenosu na internetu a pozměňování takových údajů třetími osobami. Databáze provozovatele obsahující osobní údaje jsou chráněny šifrováním a neveřejnými přístupovými údaji v souladu s nejmodernějšími technickými standardy.

11. Zásady používání souborů cookies

V souladu s § 55 odst. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů, si vás dovolujeme informovat o používání cookies a zaměřit vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče nebo využít nastavení přímo zde.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem k internetu, jako např. smartphone nebo tablet) přesněji do složky pro soubory internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, datum svého vzniku a informace pomocí kterých si umí stránka „všimnout“ určitých vstupů, nastavení a preferencí (například přihlášení se, řeč, velikost písma a jiné preference zobrazování) během určitého času, takže je nemusíte při následujících návštěvách nebo při pohybu na stránce nově zadávat. Cookies mohou sloužit rovněž k zachycení toho, jak stránku používáte, a k jeho analýze. Existují tzv. session cookies, které se vymažou po zavření okna prohlížeče, a tzn. permanentní cookies, které se ukládají po delší časové období na vašem harddisku a teprve po uplynutí určené doby je prohlížeč vymaže.

Používání cookies

Používáním stránek provozovaných Alesa s. r. o. vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s vaším nastavením. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, nezměníte nastavení a pokračujete v návštěvě našich webových stránek, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.

Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám, zlepšovat jejich strukturu a obsah, jakož i k vytváření zajímavých nabídek pro vás. Provozovatel Alesa s. r. o. nepoužívá údaje získané používáním cookies jako kontaktní údaje ke kontaktování prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu. V rozsahu, v jakém jednotlivé implementované cookies zpracovávají údaje, dochází ke zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR – oprávněného zájmu za účelem zachování co nejlepší funkcionality a optimalizace internetové stránky a propagačních nástrojů pro cílený a efektivní marketing.

Jak můžete změnit nastavení cookies?

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na aické akceptování cookies. Toto nastavení můžete změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce pro změnu cookies naleznete ve volbě „nápověda“ každého prohlížeče. Pokud používáte různá zařízení pro přístup ke stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

           Chrome
            Safari
           
Internet Explorer
          
Firefox
           Android

Proč si ponechat nastavení cookies?

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení mohou mít ale některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

Alesa
Alesa